We hebben onze deuren moeten sluiten per 1 januari 2020

HeArtGallery stopt eind 2019

maandag 22 juli 2019

Geachte college,

Het bestuur van de Stichting HeArtGallery is tot de conclusie gekomen, dat er in Hengelo voor haar initiatief geen toekomst is. Daarmee komt voorlopig een einde aan de alom geroemde reputatie, die de stad heeft opgebouwd in de afgelopen 70 jaar, als podium voor professionele beeldende kunst. Een reputatie die HeArtGallery in stand had willen houden, voortzetten en uitbouwen na het stopzetten van de subsidie voor de beeldende kunst door de gemeente Hengelo in 2013 en daaruit volgend de sluiting van AkkuH, Centrum voor Actuele Kunst Hengelo.

De recente raadsvergadering, waarbij de fracties hun voorkeur voor nieuw beleid mochten uitspreken, was voor het bestuur het uiteindelijke signaal dat er geen perspectief is voor de HeArtgallery. Slechts de fracties van PvdA, Groen Links en Burger Belangen spraken expliciet hun voorkeur uit om HeArtGallery te steunen. Te weinig, volgens de mening van het bestuur, om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Tel daarbij de houding van de gemeente die HeArtGallery heeft ervaren vanaf de oprichting in 2016 en het ontbreken aan enig inhoudelijke overleg over de beeldende kunst in Hengelo, het bestuur kan niet anders concluderen, dan dat de wil er bij de gemeenteraad in meerderheid niet is om HeArtGallery te steunen.

U geeft aan in uw brief d.d. 26 juli 2019, inzake besluit kadernota 2020-2023, dat het door Stichting HeArtGallery  ingediende voorstel voor nieuw beleid niet wordt gehonoreerd. De raad kiest er, in afwachting van de evaluatie van de Kunst en Cultuurnota, in het najaar van 2019, voor om op basis van de opbrengsten van die evaluatie een integrale afweging - ook voor nieuw beleid – binnen het totale kunst en cultuurbeleid te maken. Het bevreemdt ons te moeten constateren dat overige culturele kernvoorzieningen in de kadernota wel geld toegezegd hebben gekregen. 

De resultaten van deze evaluatie, de daarop volgende visie voor het totale kunst en cultuurbeleid en het uiteindelijke besluit voor uitvoering zal zeker niet dit jaar zijn beslag krijgen. Daar wil en kan het bestuur van de Stichting HeArtGallery niet op wachten.

HeArtGallery heeft, geheel onbezoldigd, in de afgelopen drie en een half jaar haar nek uitgestoken om de beeldende kunst in Hengelo de reputatie te laten behouden die het in vele decennia heeft opgebouwd. Dit was niet mogelijk geweest zonder de financiële steun van het huidige Lokaal Fonds Hengelo, de Rabobank, Brok Interieur en bijdragen vanuit het bedrijfsleven en particulieren. Zij mist, als bestuur en als vrijwilligers, de erkenning en de waardering van de gemeente voor het vele werk dat dit initiatief met zich meebrengt.     Werk dat overigens met alle liefde voor de stad en de kunst is gedaan. De wijze waarop het voorstel voor nieuw beleid is behandeld en beoordeeld door de meerderheid van de raad en waarbij geen duidelijke standpunt werd ingenomen, is als zeer teleurstellend ervaren. De mening van het huidige college inzake het belang van de professionele kunst voor de stad Hengelo, was al langer bekend. Het doorschuiven naar later in het jaar om meegenomen te worden in de evaluatie van de Kunst en Cultuurnota, is het uitstellen van een standpunt en geeft op generlei wijze  hoop waaruit energie te putten valt voor de toekomst van HeArtGallery. We missen de betrokkenheid, de waardering en de inhoudelijke dialoog met u als organisatie op alle niveaus voor dit burgerinitiatief, waarvan u in meerderheid aangeeft dit zo belangrijk te vinden voor de stad.

Het bestuur is er dan ook, om het even populair te zeggen, klaar mee. We hebben ons best gedaan, er heel veel energie en tijd in gestoken, samen met de vele vrijwilligers. We hebben mooie projecten gerealiseerd, honderden kunstenaars een podium kunnen bieden en vele duizenden bezoekers mogen laten genieten, ook van buiten de regio. Jammer voor de professionele beeldende kunst en de kunstenaars in de stad, jammer voor de zeer plezierige samenwerking met Hengelo Leest bij het maandelijks Cultuur Podium Drienerstraat, jammer voor de hechte band die is ontstaan met organisaties in binnen en buitenland, jammer voor het Street Art Festival en alle projecten die HeArtGallery heeft geïnitieerd en die de stad meer kleur hebben geven en jammer voor de diversiteit van de Drienestraat waar HeArtGallery een belangrijke en actieve bijdrage aan levert.

Wij wensen u veel succes met de evaluatie Kunst en Cultuurnota en hopen dat er nieuwe kansen ontstaan, waar anderen opnieuw energie uit kunnen putten om de draad weer op te pakken. Een stad, die aantrekkelijk wil zijn om te komen, wonen, werken en bezoeken, kan niet zonder een divers cultureel aanbod en daar maakt óók de professionele beeldende kunst een essentieel onderdeel van uit. Dit is een gemiste kans.

Hoogachtend,

Bestuur HeArtGallery

 


Terug naar het overzicht