We hebben onze deuren moeten sluiten per 1 januari 2020

Particulier

Abonnementsvormen Kunstverhuur
Voor particulieren bieden we de volgende abonnementen:

 • Kunstwerken met een waarde tot € 1.000,-  €   8,- per maand
 • Van € 1.000,- tot € 2.000,-  € 11,- per maand
 • Van 2.001,- tot € 3.000  € 14,- per maand
 • Kunstwerken met een waarde boven de € 3.000,-  18,- per maand

 

 • Spaarabonnement: €15,50 per maand voor één kunstwerk. Daarvan betaalt u € 7,50 voor het abonnement en wordt er € 8,- weggelegd in de vorm van een kooptegoed.

Het is mogelijk meerdere abonnementen per abonnee af te nemen.
Ga direct naar de digitale catalogus van de collectie te gaan.

Betaling
De betaling geschiedt per maand. Het abonnementsgeld voor de eerste 3 maanden dient bij inschrijving contant, per pin of cadeaubon te worden voldaan. De betaling na de eerste drie maanden geschiedt per automatische incasso.

Kooptegoed spaarabonnement
Kooptegoeden van het spaarabonnement kunnen, indien door de abonnee aan alle uit het reglement voortvloeiende en op hem/haar rustende verplichtingen is voldaan, uitsluitend worden besteed voor de aankoop van werken uit de kunstverhuur of in de artshop van HeArtGallery. Tot maximaal 1 jaar na opzegging van uw abonnement kunt u over uw kooptegoed beschikken. Daarna vervalt het kooptegoed.

Voorwaarden voor abonnees
Bij inschrijving is een legitimatie verplicht. Dit kan een rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs zijn. De abonnee moet minimaal 18 jaar oud zijn.

Huurperiode
Voor alle abonnementen geldt in eerste instantie voor één en hetzelfde kunstwerk een maximale huurperiode van 1 jaar; huren voor een kortere periode is ook mogelijk. U mag zo vaak wisselen als u zelf wil. De abonnee is zelf verantwoordelijk voor het tijdig retourneren van het kunstwerk. U kunt de verhuurperiode eenmalig met nog een periode van 1 jaar verlengen.

 • De te huren werken worden door HeArtGallery afgegeven na ondertekening van een nieuw mutatieformulier door de abonnee.
 • De abonnee verzorgt zelf op verantwoorde wijze het transport van de werken van en naar HeArtGallery. 

Haal- en brengservice
Wanneer u niet in de gelegenheid bent zelf uw kunstwerk(en) te vervoeren kunt u gebruik maken van onze haal- en brengservice. Voor € 15,- per rit wordt uw kunstwerk thuis afgeleverd en/of opgehaald (binnen de gemeente Hengelo). Voor bezorging buiten de gemeentegrens (met een maximum van 30 km.) hanteren wij een prijs van € 30,- per keer.

Termijnen en opzeggingen

Dit abonnement/de kunstspaarregeling (indien van toepassing) wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden. Het

abonnement kan worden beëindigd door schriftelijke opzegging minimaal 2 maanden voor het einde van de abonnementstermijn. Zonder schriftelijke opzegging wordt dit abonnement telkens met een periode van 12 maanden

verlengd. Bij beëindiging van de spaarregeling kunt u het gespaarde saldo gebruiken voor korting, gelijk aan het gespaarde bedrag, op een kunstwerk of een artikel uit de winkel van HeArtGallery.


De kunstwerken worden door de kunstverhuur afgegeven, wanneer blijkt dat het abonnementsgeld bij vooruitbetaling is voldaan en door de abonnee voor ontvangst is getekend. De kunstwerken zijn door de kunstverhuur verzekerd, m.u.v. glasschade. Alle verhuurde werken blijven eigendom van de kunstenaar of van HeArtGallery. HeArtGallery vertegenwoordigt de kunstenaar in en buiten rechte.

Glasschade
De kosten voor glasschade bedragen €25,- voor werken tot 60x80 cm en €35,- voor grotere werken.

Aankoop
De meeste werken in de kunstverhuurcollectie zijn te koop.

 • De prijzen van de kunstwerken staan op de achterzijde van het werk. Voor de waarde van het werk geldt de op het moment van de aankoop geldende verkoopprijs. Zolang het werk is verhuurd wordt de prijs niet verhoogd.
 • De prijzen van de werken zijn inclusief 21% btw. De prijs wordt vastgesteld door de kunstenaar. De kunstenaar kan de prijs (jaarlijks) wijzigen.


Verplichtingen en aansprakelijkheid huurder
Met het huren van een kunstwerk komen een aantal verplichtingen:

 • De kunstwerken mogen niet dicht bij een warmtebron of op een vochtige plaats worden opgehangen, opgesteld of bewaard. Daarnaast dienen zij gevrijwaard te worden van direct zonlicht. 
 • De abonnee is verplicht in geval van beschadiging, vermissing of verloren gaan van gehuurde werken de kunstverhuur hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. 
 • De abonnee is verplicht bij verhuizing het nieuwe adres aan de kunstverhuur door te geven.
 • De werken zijn verzekerd door Concordia tegen schade en verlies met een eigen risico per gebeurtenis van € 250,- 
 • Het is verboden een kunstwerk te reproduceren of op een tentoonstelling te tonen zonder schriftelijke toestemming van de kunstverhuur. 
 • De abonnee is zelf verantwoordelijk voor het tijdig retourneren van het gehuurde werk.
 • Wanneer een kunstwerk niet wordt ingeleverd, wordt de volledige waarde van het kunstwerk verhaald op de abonnee. Kosten voortvloeiende uit de terugvordering van kunstwerken met inschakeling van een incassobureau dan wel deurwaarder, komen volledig voor rekening van de abonnee. 
 • Enkel door aanmelding tot deelneming onderwerpt de abonnee zich aan dit reglement.

Wijziging
Inhoudelijke wijzigingen die in deze voorwaarden worden aangebracht, zullen aan alle abonnees worden toegezonden.

Aanpassing tarieven
HeArtGallery behoudt zich het recht voor jaarlijks de abonnementstarieven te indexeren. 

Openingstijden kunstverhuur
Op onderstaande tijd is de kunstverhuur geopend voor het afsluiten van abonnementen en het inleveren/wisselen van kunstwerken. U kunt natuurlijk ook vrijblijvend de collectie komen bekijken.

 • Zaterdag 10.00 – 17.00 uur 

Voor vragen over de kunstverhuur kunt u tijdens bovengenoemde tijden bellen met:

074 8200330

Cadeaubonnen
Het is ook mogelijk een Kunstverhuurabonnement cadeau te geven. Cadeaubonnen zijn te koop bij HeArtGallery.